THỜI KHÓA BIỂU
  Năm học: 2021- 2022   
    Thực hiện từ ngày 06 tháng 9 năm 2021*( các tiết ÂN, MT, TD, TH  giáo viên gửi video cho HS tự học) 
THỨTIẾTLỚP 1LỚP 2LỚP 3LỚP 4LỚP 5
ABABCABABCAB
SSSSSS SCSCSCSCSC
Hai1NNTTTTVTĐKCTHT T T TNNTTH
2TNNTVTVTVTĐKCTH   NNTH
3TVTVTVTVNNTTĐ Đ Đ Đ Đ Đ Đ ĐTHĐ ĐNN
4  HĐTNNNTTHTĐKCLS LS LS  TH NN
5  NNHĐTNHĐTNTHTĐKCĐL ĐL ĐL     
Ba1TVTVTTTTTNNTTNNTTHT T 
2TVTVTVTVTVNNNNTH  
3TNXHTNXHTVTVTVNNTNXHTHKHKHTHKHNNKH KH 
4  Đ ĐĐ ĐĐ ĐNNTCTH  TH NNKT KT 
5     TNXHNN      TD TD 
1TNNTVTTTTT T T T T 
2NNTTVTVTVLTVCLTVCCT CT CT LTVC LTVC 
3TVTVNNTVTVCTCTLTVC LTVC LTVC TLV TLV 
4TNXHTNXHTHĐTNNNĐ ĐĐ ĐKT KT KT CT CT 
5  HĐTNNNHĐTNTNXHTNXH          
Năm1TTTTTTNNTNNT T T T 
2TVTVTVTVTVTLVTLTVCNNNN LTVC LTVC LTVC 
3Đ ĐĐ ĐTVTVTVTVTLVTLV NN TLV ĐL ĐL 
4  TNXHTNXHTNXHTCTV  TLV NN KH KH 
5         LTVC NN TD TD 
Sáu1TVTVTTTTNNT T T TÂNTNN
2TVTVTVTVTVTLVNNTLV TLV TLV TLVMTTLVNN
3HĐTNHĐTNTVTVTVNNTKH KH KH LSNNLSÂN
4  TNXHTNXHTNXHNNTLVKC KC KC KCNNKCMT
5  HĐTNHĐTNHĐTNCTCTTD TD TD     
Bảy1ÂNÂNÂNÂNÂNÂNÂNÂN ÂN ÂN     
2MTMTMTMTMTMTMTTD TD TD     
3TDTDTDTDTDTDTDMT MT MT     
4TDTDTDTDTDTDTD