Tổ chuyên môn thứ nhất gồm có 5 đồng chí

1. Đ/c Trung Thị Thuỷ  - Tổ trưởng tổ văn phòng- Kế toán

2. Đ/c Nghiêm Thị Thuỳ  - Y tế 

3. Đ/c Nguyễn Bá Tài -  Bảo vệ 

4. Đ/c Nguyễn Thế Hướng - Bảo vệ

5. Đ/c Tạ Hữu Đáng - Bảo vệ