Tổ chuyên môn thứ nhất gồm có 8 đồng chí

1. Đ/c Phạm Thị Lộc - Hiệu trưởng

2. Đ/c Tạ Thị Toàn - Tổ Trưởng - Chủ nhiệm  và giảng dạy lớp 4C

3. Đ/c NguyễnTuấn Hoà - Chủ nhiệm  và giảng dạy lớp 4B

4. Đ/c Trần Thị Diệu Linh  - Chủ nhiệm  và giảng dạy lớp 4A

5. Đ/c Nguyễn Thị Phương -  Tổ phó - Chủ nhiệm  và giảng dạy lớp 5B

6. Đ/C Bá Thị Tam - Chủ nhiệm  và giảng dạy lớp 5A

7. Đ/c Nguyễn Thị Phương  -  giảng dạy môn Tin học

8. Đ/c Nguyễn Lương Trinh - Gv dạy bộ Thể dục