Ban giám hiệu gồm 2 Đồng chí

1. Đ/c Phạm Thị Lộc - Hiệu Trưởng - Trình độ Đại học sư phạm

2. Đ/c Nguyễn Thị Bích Loan  -  Phó Hiệu Trưởng - Trình độ Đại học sư phạm